zab和paxos区别

todo

http://blog.xiaohansong.com/2016/08/25/zab/

https://www.jianshu.com/p/3486af2556a2

https://zhuanlan.zhihu.com/p/26330001

http://li5jun.com/article/224.html

http://www.importnew.com/24519.html

http://blog.xiaohansong.com/2016/08/25/zab/

https://zhuanlan.zhihu.com/p/21540239

http://blog.xiaohansong.com/2016/09/30/Paxos/

http://www.cnblogs.com/bangerlee/p/5991417.html

http://www.infoq.com/cn/articles/raft-paper

https://www.cnblogs.com/bangerlee/p/6216997.html

comments powered by Disqus